Call us :

Polityka prywatności

Polub nas na FB

Najnowsze

Polityka prywatności

Portal Jachtyjachty.pl działa w poszanowaniu danych osobowych zarejestrowanych wszystkich użytkowników oraz zapewnieniu ich bezpieczeństwa. Działania nasze mają zapewnić jak najlepsza obsługę i komunikacją z użytkownikami. Dołożymy wszelkich starań w zapewnieniu satysfakcji użytkowników.

Polityka prywatności ma zapewnić transparentność odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych. Dane nie są przekazywane innym firmom.

 

Prawa autorskie, regulacje prawne i odpowiedzialność

Utwory i materiały prezentowane w Portalu są objęte prawami autorskimi. Wykorzystanie ich przez osoby trzecie jest możliwe tylko za zgodą autora w przeciwnym razie będzie stanowiło to naruszenie lokalnego prawa.

Portal jachtyjachty.pl zapewnia dostęp do zasobów publikowanych na stronie www, przesyłanych w formie newsletterów czy też przesyłanych  indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przeglądanie serwisu, rejestracja, zapisanie i rezygnacja z listy newslettera są bezpłatne.  Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie.

Portal jachtyjachty pl –  zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowych związanych z działalnością Portalu tylko zarejestrowanym użytkownikom oraz subskrybentom newslettera.

 

Dane osobowe oraz dostęp do informacji

Portal jachtyjachty.pl przechowuje w formie bazy informacji o użytkownikach oraz danych podanych podczas rejestracji oraz subskrypcji newslettera. Dokonanie rejestracji poprzez wprowadzenie danych jest traktowane jako wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Portal jachtyjachty.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Portal jachtyjachty.pl zobowiązuje się, że nie będzie udostępniać danych osobowych i adresów e-mail użytkowników serwisu żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego przetwarzania. Każdy z użytkowników za pośrednictwem Portalu ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Na wniosek użytkownika Dane mogą być również zmienione lub usunięte przez Administratora Portalu.

 

Ustawieniami przeglądarki – pliki cookies

Portal jachtyjachty.pl uży­wa obiek­tów cookies – ciasteczek. Pliki cookies używane są do ob­słu­gi sesji, bez­pie­czeń­stwa i zwięk­sze­nia wy­go­dy przy lo­go­wa­niu się do ser­wisu. Umoż­li­wiają „zapa­mię­ty­wanie” usta­wień i pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika. Infor­ma­cje te wyko­rzys­ty­wa­ne są tylko i wy­łącz­nie w ce­lu właś­ci­we­go funk­cjo­no­wa­nia portalu oraz forum. Dal­sze ko­rzys­ta­nie z portalu i forum, bez zmia­ny usta­wień w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej oz­na­cza za­ak­cep­to­wa­nie sto­so­wa­nia plików cookies. Każdy z użytkowników ma możliwość w dowolnym czasie dokonać zmiany w swojej przeglądarce ustawień plików cookies oraz ich usunięcia.
Wszelkie prawa zastrzeżone www.jachtyjachty.pl